Pipelines Årsmöte

Härmed inbjuds föreningens medlemmar till ordinarie årsmöte för Sundsvalls Musikforum / Pipeline.

Motioner skall skickas till info@pipelinesundsvall.se eller skriftligen till kansliet senast
den 10:e februari.
Förslag på ledamöter till styrelsen skickas till info@pipelinesundsvall.se eller skriftligen
till kansliet för vidarebefordran till valberedningen.
Inkomna propositioner och motioner finns uppsatta i föreningslokalen från och med den 14:e februari.
 
Glöm inte att förnya ditt medlemskap för 2015 för att få rösta på årsmötet.
 
Välkommen
/Styrelsen
 
 
 

Dagordning
a) Mötets öppnande.
b) Val av mötesordförande.
c) Val av mötessekreterare.
d) Val av justerare, tillika rösträknare.
e) Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande.
f) Styrelsens årsberättelse.
g) Revisorernas berättelse.
h) Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
i) Förslag från styrelsen (Propositioner) och förslag från medlemmar (motioner).
j) Val av ordförande.
k) Val av vice ordförande.
l) Val av kassör.
m) Fastställande av antalet ledamöter.
n) Val av ledamöter i styrelsen.
o) Val av två revisorer, samt ersättare för dessa.
p) Val av valberedning om tre personer, varav en är sammankallande.
q) Övriga val.
r) Mötets avslutande

 

 

PROPOSITION 1.

Stadgar för föreningen Sundsvalls Musikikforum
1 Ändamål.
Sundsvalls Musikforum är en ideell förening vars syfte är att bedriva kulturell verksamhet.
Sundsvalls Musikforum är medlem i Kontaktnätet, en riksorganisation för ideella kulturföreningar,
och som sådan är föreningen religiöst och partipolitiskt obunden.
Sundsvalls Musikforums främsta uppgifter är:
• Att erbjuda en attraktiv och alternativ musikscen.
• Att skapa en trygg miljö för alla fri från illegala droger.
• Att vara en arena för kreativ interaktion och stimulera medlemmarna till eget skapande.
• Att i så stor utsträckning som möjligt bereda lokaler för de verksamheter som bedrivs inom
föreningen.
• Att erbjuda en alternativ miljö för ungdomar.
• Att i verksamheten ha ett aktivt samhällsengagemang.
2 Verksamhetsår.
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper under tiden 1/1 – 21/12.
3 Firmatecknare.
Styrelsen utser den eller de personer som har rätt att teckna föreningens firma och i vilken
omfattning de får göra det.
4 Styrande dokument.
Föreningens styrande dokument är, med fallande auktoritet:
1. Stadgar.
2. Policys.
3. Budget och verksamhetsplan.
4. Rutiner och instruktioner.
5. Ändring av styrande dokument.
För ändring av dessa stadgar, krävs minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande
medlemsmöten ,varav ett årsmöte.
Policys fastställs med enkel majoritet av årsmötet. Styrelsen har rätt att interimt anta policys för
tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.
Budget och verksamhetsplan fastställs av årsmötet.
Rutiner och instruktioner tas fram av styrelse, arbetsgrupper och kansli för att fastställas av
styrelsemötet.
6 Medlemskap.
Föreningen är öppen för alla enskilda personer som vill främja föreningens verksamhet och syfte.
Medlem är den som köpt medlemskort.
Medlemsavgift betalas per kalenderår och fastställs av årsmötet.

7 Uteslutning.
Medlem som bryter mot dessa stadgar, på annat sätt skadar föreningen eller motarbetar dess
syften kan av styrelsen, om den är enhällig, eller årsmötet, med 2/3 majoritet, uteslutas ur
föreningen. Den berörde skall ges möjlighet att närvara och yttra sig.
Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning kan hänskjuta frågan till årsmötets
prövning.
8. Årsmöte.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före den 1
mars.
Kallelse till årsmötet skall ske genom personlig kallelse till samtliga medlemmar och de som var
medlemmar föregående verksamhetsår, senast tre veckor före årsmötet. Propositioner från styrelsen
skall anges i kallelsen samt att årsmöteshandlingar finns att tillgå i föreningslokalen senast 10 dagar
innan årsmötet.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Årsmöteshandlingar med; dagordning, verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning,
revisorernas berättelser, propositioner samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall sättas
upp i föreningens lokal, senast 10 dagar innan årsmötet, för allmänt beskådande.
Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.
Beslut vid årsmöte sker genom acklamation (bifallsrop) om inte votering (omröstning) begärs.
Votering görs i första hand som försöksvotering (handuppräckning) om inte rösträkning begärs. Om
sluten votering begärs används slutna röstsedlar. Votering vid personval skall alltid ske med slutna
röstsedlar. Vid lika röstetal har årsmötesordföranden utslagsröst, dock ej vid personval där lotten
avgör. Ledamot av styrelsen äger ej rätt att deltaga i beslut om ansvarsfrihet för denne eller i val av
revisorer.
Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas:
1. Val av mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare.
3. Val av justerare, tillika rösträknare.
4. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande.
5. Fastställande av dagordning.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.
8. Verksamhetsrevisorns berättelse.
9. Ekonomiska revisorns berättelse.
10. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan.
12. Förslag från styrelsen (propositioner) och förslag från medlemmar (motioner).
13. Val av ordförande.
14. Val av vice ordförande.
15. Val av kassör.
16. Fastställande av antalet ledamöter.

17. Val av ledamöter i styrelsen.
18. Val av verksamhetsrevisor.
19. Val av ekonomisk revisor alt. uppdrag åt styrelsen att anlita extern revisor.
20. Val av valberedning om tre personer, varav en är sammankallande.
21. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året.
22. Övriga frågor.
Justerad papperskopia av protokoll från årsmöte skall arkiveras på föreningens kansli.
9. Extra årsmöte.
Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst
1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran
skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.
På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.
Justerad papperskopia av protokoll från extraårsmöte skall arkiveras på föreningens kansli.
10. Styrelsemöte.
Styrelsen är högsta beslutande organ då årsmötet ej är samlat. Det är styrelsens uppgift att förvalta
föreningen i enlighet med §1 Ändamål och årsmötets beslut.
Styrelsen anställer kanslipersonal. Person anställd av föreningen kan inte samtidig vara ledamot av
styrelsen, valberedningen eller revisor för föreningen.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst 2/3 av dess ledamöter så önskar.
Styrelsen är beslutsmässig då minst 2/3 av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval där lotten avgör.
Om styrelsemedlem flyttar eller på annat sätt ej kan deltaga i verksamheten, skall en ny
styrelsemedlem väljas för den tid som återstår fram till nästa ordinarie årsmöte av ett styrelsemöte.
Justerad papperskopia av protokoll från styrelsemöte skall arkiveras på föreningens kansli.
11 Medlemsinflytande.
Styrelsen skall ombesörja att det finns forum utöver årsmötet för medlemsinflytande.
12. Upplösande
Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande
medlemsmöten ,varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall
tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet
beslutar om fördelning av medel.

Fler evenemang

KAINOABEL

  • MEDLEM 80 KR, ORDINARIE 150 KR, UNGDOM 50 KR
Se alla evenemang