Kallelse: ÅRSMÖTE 2016

20/3 2016 kl. 12:00 på Pipeline

Härmed inbjuds föreningens medlemmar till ordinarie årsmöte för Sundsvalls Musikforum / Pipeline.

Motioner skall skickas till info@pipelinesundsvall.se eller skriftligen till kansliet senast den 4:e mars.

Förslag på ledamöter till styrelsen skickas till info@pipelinesundsvall.se eller skriftligen till kansliet för vidarebefordran till valberedningen.

Inkomna propositioner och motioner finns uppsatta i föreningslokalen från och med den 7:e mars.

Glöm inte att förnya ditt medlemskap för 2016 för att få rösta på årsmötet.

Varmt välkommen

/Styrelsen

Dagordning

a) Mötets öppnande.

b) Val av mötesordförande.

c) Val av mötessekreterare.

d) Val av justerare, tillika rösträknare.

e) Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande.

f) Styrelsens årsberättelse.

g) Revisorernas berättelse.

h) Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

i) Förslag från styrelsen (Propositioner) och förslag från medlemmar (motioner).

j) Val av ordförande.

k) Val av vice ordförande.

l) Val av kassör.

m) Fastställande av antalet ledamöter.

n) Val av ledamöter i styrelsen.

o) Val av två revisorer, samt ersättare för dessa.

p) Val av valberedning om tre personer, varav en är sammankallande.

q) Övriga val.

r) Mötets avslutande

Fler evenemang

Se alla evenemang