Extrainsatt Årsmöte [INSTÄLLT]

Protokoll från Ordinarie Styrelsemöte:

PROTOKOLL

Fört vid årsmöte Tid 2015-02-24 kl. 18:00 Plats Pipeline, Kyrkogatan 6, 852 31 Sundsvall

Närvarande: Jan Strandqvist Theresa Bystedt Sonny Lagerqvist Gunbritt Andersson Emmy Asklöf Ellinore Stener Eva Boerma Arvid Pellika Anna-Maria Byström Henrik Selin Tuula Tertsunen Ulrika Hådén

 

1. Mötets öppnande. Ordförande Anna-Maria Bystedt förklarade mötet för öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

2. Val av mötesordförande. Till ordförande för mötet valdes Anna-Maria Bystedt.

3. Val av mötessekreterare. Till sekreterar för mötet valdes Henrik Selin

4. Val av justerare, tillika rösträknare. Till justerar och tillika rösträknare valdes Thresa Bystedt.

5. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande. Årsmötet förklarades för stadgeenligt utlyst.

6. Styrelsens årsberättelse. Årsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna efter kompletteringar.

7. Revisorernas berättelse. Verksamhetsrevisorns berättelse lästes upp och lades till handlingarna. Ekonomiska revisorns berättelse var inte färdig. Punkten skall tas upp på extra årsmöte.

8. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Då ekonomiska revisorns berättelse saknas skall denna punkt tas upp på extra årsmöte. Datum för extra årsmöte fastställdes till 24 mars kl. 18.00.

9. Förslag från styrelsen (Propositioner) och förslag från medlemmar (motioner). Proposition 1. Förslag till nya stadgar. Tilläggsyrkande från Niklas Bjermkvist att punkt 8 Årsmöte. Tredje meningen ”Kallelse till årsmötet skall ske genom personlig kallelse till samtliga medlemmar och de som var medlemmar föregående verksamhetsår, senast tre veckor före årsmötet” ändras till ”Kallelse till årsmötet skall ske på det sätt som styrelsen beslutar, senast tre veckor före årsmötet”.2 (2) Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens proposition med ändringar enligt tilläggsyrkandet och därmed fastställa föreningens nya stadgar.

10. Val av ordförande. Till ordförande valdes Anna-Maria Byström

11. Val av vice ordförande. Till vice ordförande valdes Ellinore Stener.

12. Val av kassör. Till kassör valdes Theresa Bystedt.

13. Fastställande av antalet ledamöter. Styrelsen skall bestå av 9 ledamöter.

14. Val av ledamöter i styrelsen. Till ledamöter valdes: Peter Bonde Jan Strandqvist Gunbritt Andersson Henrik Selin Bertil Hedman Arvid Pellika

15. Val av två revisorer, samt ersättare för dessa. Val av revisorer skall ske på extra årsmötet.

16. Val av valberedning om tre personer, varav en är sammankallande. Till valberedning valdes Sonny Lagerqvist (sammankallande) Emelie Wernström Emmy Asklöf

17. Övriga frågor Tuula Tertsunen och Ulrika Hådén berättade om arbetet med projektet ”Pipelines musikhistoria – ett viktigt kulturarv”.

18. Mötets avslutande Mötets ordförande Anna-Maria Byström förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande för visat intresse och Gunbritt Andersson för gott fikabröd. Vid Protokollet Justeras Henrik Selin Theresa Bystedt

Fler evenemang

Se alla evenemang