Årsmöte 2017

Kallelse till årsmöte

 

2017-03-19 kl. 12:00 på Pipeline

 

Härmed inbjuds föreningens medlemmar till ordinarie årsmöte för Pipeline, Sundsvalls Musikforum.

Motioner skall skickas till info@pipelinesundsvall.se eller skriftligen till kansliet senast 2017-03-06 .

Förslag på ledamöter till styrelsen skickas till info@pipelinesundsvall.se eller skriftligen till kansliet för vidarebefordran till valberedningen.

Inkomna propositioner och motioner finns uppsatta i föreningslokalen från och med den 2017-03-13.

Glöm inte att förnya ditt medlemskap för 2017 för att din röst ska gälla på årsmötet.

 

Varmt välkommen önskar ordförande Ellinore Stener med styrelse.

 

 

Dagordning

a) Mötets öppnande.

b) Val av mötesordförande.

c) Val av mötessekreterare.

d) Val av justerare, tillika rösträknare.

e) Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande.

f) Styrelsens årsberättelse.

g) Revisorernas berättelse.

h) Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

i) Förslag från styrelsen (Propositioner) och förslag från medlemmar (motioner).

j) Val av ordförande.

k) Val av vice ordförande.

l) Val av kassör.

m) Fastställande av antalet ledamöter.

n) Val av ledamöter i styrelsen.

o) Val av två revisorer, samt ersättare för dessa.

p) Val av valberedning om tre personer, varav en är sammankallande.

q) Övriga val.

r) Mötets avslutande

Fler evenemang

Se alla evenemang